header_top

Arkiv 2015 - Referat fra Årsmøde - Øst

Udskriv
10. oktober 2015
 
Dagsorden: 
 
Formanden bad årsmødedeltagerne holde 2 min. stilhed for at mindes afdøde næstformand Leo Christensen.
 
Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Nils Blok, Furesø Golf Klub: Vedtaget. Dirigenten konstaterer, at årsmødet er lovligt mht. indkaldelse og udsendelse af forslag fra bestyrelse og klubber.
 
Bestyrelsens beretning. Beretningen godkendt af Årsmødet.
Velkommen til årsmøde2015, hvor 24 klubber har meldt deres ankomst
 

Vi har i sæson 2015 spillet 1097 holdmatcher, og 57 klubber har deltaget med i alt 361 hold.
 
Matchleder Jim Christensen har haft en travl sæson. Mange henvendelser er af en karakter, som desværre indikerer, at kendskabet til turneringsbetingelserne er meget mangelfulde. Koordinatorerne opfordres til at præcisere overfor deres spillere og kaptajner, at turneringsbetingelserne SKAL læses. Giver denne læsning anledning til spørgsmål, må det være naturligt, at følgende procedure anvendes: holdspiller til kaptajn, kaptajn til koordinator og til sidst koordinator til matchleder. Lad os fremadrettet lette matchleders arbejde.
 
Atter i år har vi været ramt af trukne hold – 11 hold. Det rammer puljeprogrammet – 2 klubber var alene i en pulje. Det må og skal klubberne gøre bedre. Det har givet en ekstra indtægt på 5500 kr. – penge vi gerne havde været foruden. Nogle klubber har desværre været mere kreative og fundet et ”smuthul”. Et hold stiller ikke op i 2 puljematcher, og det medfører som bekendt, at klubben trækkes ud af puljen, uden at afmeldingsgebyret på 500 kr. skal betales. Bestyrelsen vil derfor sidestille dette som trukket hold med den konsekvens, at afmeldingsgebyret skal forfalde. Det vil blive indskrevet i turneringsbetingelserne fra næste år.
 
Stor ros til de klubber, der har sendt en klubrepræsentant til at bistå de 2 hold i slutspillet, som skal spille på neutral bane. Skal vi ikke sammen gøre det endnu bedre, så gæster virkelig føler sig velkomne. Det finder bestyrelsen er ”rettidig omhu”.
 
Igen i år har der været kritiske røster i forbindelse med, at vi i senior- og veteranrækkerne spiller fra scratch. Bestyrelsen har for at imødekomme denne kritik, besluttet at stille forslag, som indebærer, at klubberne kan have mere end ét hold i de oprykkende rækker. Det vil alt andet lige medføre, at hold med de lavere handicap spiller i de øverste lag i senior- og veteranrækkerne. Eksempelvis kunne 5 SB puljevindere sidste år ikke rykke op, da klubben i forvejen havde hold i oven liggende lag.
 
Det nye tiltag i SC-rækken var i 2015 en betinget succes. 14 hold var tilmeldt – men når vest har 46 tilmeldte hold, bør vi i Øst kunne mobilisere flere hold. Forholdsmæssigt har Vest dobbelt så mange klubber som Øst, så vi burde kunne nå 23 hold i SC-rækken. I år holdt vi for første gang både regions- og landsfinale og her vandt Ledreborg én af de 3 landspokaler, som Øst vandt i det jyske.
 
Til landsfinalen fik Regionsgolfen igen sponserede præmier til Landsmesteren og ”runner up” i samtlige rækker. Vinderholdene vandt et 2- dages ophold på Gut Apeldör inkl. greenfee og måltider. ”Runner up” vandt et 1- dags ophold på Gut Uhlenhorst inkl. greenfee samt frokost i klubhuset. Over alle 3 finaledage ville ”hole in one” udløse et ugeophold på hotel Tyrol i Østrig. Ingen ramte det gyldne slag, men en spiller var tæt på. Vi ved endnu ikke om disse sponsorater også gives i 2016.
 
 
Driftsregnskabet for dette år udviser et underskud på 10.617 kr. Dette skyldes primært, at vi ikke længere har en hovedsponsor, og derfor selv har afholdt de fleste udgifter til Regions- og Landsfinalerne. Nexø spillede sig i Regionsfinalen, og det har medført, at rejseudgifterne Bornholm/Sjælland har sprængt budgettet på denne post. Tilbage i tiden var tilskuddet udregnet som et tilskud, der primært dækkede færgetransporten Ystad – Rønne. Nu viser det sig, at bornholmerne stort set er sponseret af Færgen, hvorfor tilskuddet på 9600 kr. i stor ud- strækning er betalt af de sjællandske klubber. Det er naturligvis ikke rimeligt. Under eventuelt skal årsmødet derfor afdække problematikken, så bestyrelsen fremadrettet kan agere i forhold til argumenterne.
 
Vi har penge til at køre turneringen på nuværende niveau ca. 2 ½ år endnu uden sponsor, men så er kassen tom. Bestyrelsen agter derfor at foreslå en forhøjelse af tilmeldingsgebyret fra 500 kr. til 600 kr. i 2016 – beløbet bliver dermed ens i alle 3 afdelinger af Regionsgolf Danmark. Skulle vi stadig ikke have fundet en sponsor, betyder det, at vi kan videreføre turneringen på samme niveau. Det er en festdag at have kvalificeret sig til både Regions- såvel som Landsfinalen, så bestyrelsen håber, at Regionsgolfen fortsat kan være værter til spisningen.
 
DGU har netop udmeldt, at grænserne for seniorer og veteraner fra sæson følger EGA- konceptet i DGU regi. Det betyder, at senioraldersgrænsen nedsættes til 50 år og veteran grænsen til 60 år. I begge tilfælde ens for damer og herrer. I Regionsgolfen har vi besluttet at følge DGU – det giver ingen mening i modsat fald mht. til op- og nedrykning. Det betyder for sæson 2016, at klubberne får en stor tilgang af ”yngre” spillere – så det skal I være OBS på, når I tilmelder jer næste sæson. Bestyrelsen har medbragt en oversigt over, hvor klubber skal tilmelde sig i de oprykkende rækker i 2016. I lighed med denne sæson, kan klubberne tilmelde op til 2 hold i VC- og SC- rækkerne. DGU er indstillet på at oprette en ny veteran pulje 70+ fra sæson 2017. De har bedt Regionsgolfen undersøge, om der er opbakning til dette tiltag, hvorfor bestyrelsen har forslag til behandling om oprettelse af en 70+ pulje.
 
I den arbejdende bestyrelse er vi næsten alle 70+. I år har Piet Beke og Susanne Munthe været villige til genvalg, men det bliver deres sidste periode. På årsmødet i 2016 stiller Jim Christensen og John Munthe op til deres sidste periode. Inden for de næste 3 år skal vi derfor i god tid finde egnede kandidater til det fremtidige bestyrelsesarbejde, så kontinuiteten ikke lider skade. I år har Michael Hansen indvilget i at indgå i bestyrelsen, men vi skulle gerne få flere 50+ eller 60+, som vil yde en engageret indsats til gavn for klubgolferen.
 
I år afholdt vi Regionsfinaler i Rønnede og Trelleborg. Senior og veteraner spillede i Rønnede, og samtlige finaledeltagere var meget imponeret af banens stand og lay out. Desværre silede regnen ned da ABCD rækker spillede i Trelleborg, så banen kom slet ikke til sin ret. En stor tak skal lyde fra Regionsgolfen til både Rønnede og Trelleborg Vi har ansøgninger ude for at fastlægge klubber til årsmøde, Regionsfinaler og Landsfinaler i 2016. Når vi får tilbagemeldinger vil dette blive lagt på hjemmesiden.
 
Sæson 2015 går på hæld, en sæson som stort set er afviklet i en god og fordragelig atmosfære. Den 20. oktober lægges sæson 2015 i arkiv.
 
Tilmelding til sæson 2016 åbnes den 21. oktober via hjemmesiden – og sidste frist for tilmelding og betaling er 1. december 2015
 
Bestyrelsen v/ John Munthe, formand, Regionsgolf Øst

Regnskab til godkendelse. Årsmødet godkendte enstemmigt regnskabet efter forklaring på budgetoverskridelsen. 
Driftsregnskab - Perioden 01./10.-14 -30./09.-15
 
          Budget Budget
Indtægter 2014/15   2013/14   2014/15 2015/16
Deltagergebyr 180.500   176.500   170.000 210.000
Sponsortilskud 0   14.837   15.000 0
Renteindtægter 561   341   400 100
Protester 1.000          
Tilgodehavende indbetalt            
Afmeldingsgebyr 5.500   3.500      
             
             
Indtægter i alt 187.561   195.178   185.400 210.100
Udgifter            
Regionsfinale 31.342   12.153   13.000 35.000
Landsfinale 29.955   14.369   16.000 35.000
Administration 7.587   7.466   9.000 9.000
Årsmøde 9.829   8.314   12.000 13.000
Mødeudgifter 29.380   27.379   30.000 30.000
Repræsentation og gaver 8.530   5.495   8.000 8.000
Rejse og kørselsudgifter note 1 26.006   31.431   35.000 30.000
Rejsetilskud - Bornholm/Sjælland 9.600       5.000 3.000
Gebyrer 0       0 0
IT & hjemmeside 20.027   24.914   27.000 25.000
Sponsorarbejde & PR 1.791   919   10.000 7.000
Greenfee 11.551   10.790   12.000 12.000
Beklædning 12.582         3.000
Kurser 0       8.000 0
Udgifter i alt i alt 198.178   143.230   185.000 210.000
Driftsresultat -10.617   51.948   400 100
Status             
Saldo primo 122.384,52          
Driftsresultat -10.616,76          
Saldo ultimo 111.767,76          
             
             
Note1:  Rejse- og kørselsudg til og med: 30. september      
ØST 9347,71          
ØST - VEST 15159,15          
DGU 1499,09          
  26005,95          
             
                           Revisor         Kasserer  
                           Peter Havsteen         Susanne Munthe
 
Budgetforslag 2016 til godkendelse.  Budgettet blev godkendt enstemmigt.
 
 
Forslag fra bestyrelsen.
 
Klubberne kan have mere end ét hold i de oprykkende rækker (senior- og veteranrækkerne). Vedtages enstemmigt.
 
Tilmeldingsgebyret hæves fra 500 kr. til 600 kr. pr. hold. Vedtages enstemmigt.
 
DGU behandlede på bestyrelsesmøde den 28. september forslag til ændrede aldersgrænser for senior- og veteranrækkerne til henholdsvis 50 år og 60 år (aldersgrænsen i EGA). DGU vedtog dette. Regionsgolfen barsler med en superveteranrække fra 70 år, men mindst 4 hold skal tilmelde sig denne række i 2016. Vest-bestyrelsen gør sig samme overvejelser. Vedtages enstemmigt
 
Turneringsbetingelser – ændringer / tilrettelser.

1: I SLUTSPILLET ABCD: Vinder findes ved at tælle vundne huller; det hold med flest vundne huller er vinder. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
Erstattes med:
 Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge: Vedtaget.

2: Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
Mangler 1 herre tabes 3. single,
Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single.
Mangler 1 dame tabes dame single,
Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele holdkampen med 0-11 og de enkelte matcher med 10-8.
Erstattes med:
     Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
Holdet skal som minimum stille med spillere, som kan give 6 kamppoint. Vedtaget.
Mangler 1 herre tabes 3. single,
Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single,
Mangler 1 dame tabes dame single,
Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med spillere som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 0-11 og de enkelte matcher med 10-8. Vedtaget.
 
3: Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee
Erstattes med:
Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee eller, hvad der måtte være tilsvarende til disse teesteder. Vedtaget.
 
4: I denne turnering må en spiller opnå information om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger afstandsmåler, der er beregnet til at angive, eller måle andre forhold, der kan påvirke spillerens spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Erstattes med:
En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler eller en applikation, som er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, er dette i strid med regel 14-3 og spilleren diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner. Hvis et multifunktionsapparat indeholder andre funktioner, hvor man let kan måle og ubesværet se forhold som temperatur, vind og luftfugtighed, anses dette også at være i strid med regel 14-3. Vedtaget.
 
5: Senior-A, Senior-B, Veteran Elite, Veteran-A og Veteran-B rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning. I de oprykkende rækker kan klubberne kun have ét hold, og alle klubber kan tillige deltage med og op til 2 hold i Senior-C og Veteran-C.
Erstattes med:
Senior-A, Senior-B, Veteran Elite, Veteran-A og Veteran-B rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning, og alle klubber kan tillige deltage med og op til 2 hold i Senior-C og Veteran-C. Vedtaget.
 
6: Indskrives under trukket hold: Det vil altid være det lavest rangerende hold, der trækkes, såfremt klubben trækker et hold i senior og veteranrækkerne.  Vedtaget.


Forslag fra klubberne.

Fra Køge Golf Klub.
I turnerings betingelserne under "Turneringens gennemførelse" for både ABCD og Seniorer og Veteraner ønsker Køge Golf Klub teksten ændret så der kommer til at stå:
En klub kan kun tilmelde ét hold i hver række. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. Ved tilmelding skal klubber med flere baner/sløjfer bekend gøre hvilke baner/sløjfer der anvendes som hjemmebane i alle regions kampe. I slutspillet spilles der på neutral bane. Det er teksten med bold som tilføjes. Ikke vedtaget. Regionsgolfen kan ikke indskrive denne binding for klubberne i turneringsbestemmelserne. Koordinatorerne opfordres til, at den enkelte holdkaptajn tager kontakt til holdkaptajnen i den modtagende klub og forhører om hvilke sløjfer, man skal spille.


Valg til bestyrelsen. 
  •           Piet Beke fungerende næstformand – villig til genvalg ………………….      Genvalgt
  •           Susanne Munthe kasserer – villig til genvalg………………………… …. .    Genvalgt
  •           Nyt bestyrelsesmedlem: bestyrelsen foreslår Michael Hansen, Trelleborg  Nyvalgt
  •           Revisor: bestyrelsen foreslår Kjeld Andreasen, Sorø ….…………………..  Nyvalgt
  •           Suppleant: bestyrelsen foreslår Jeff Riegels, Trelleborg…………………… Nyvalgt

Eventuelt.

Køge ønskede, at bestyrelsen vurderede hcp.grænserne i forhold til ABCD-rækkerne, specielt i forbindelse med slutspillet. Bestyrelsen behandler oplægget snarest og senest på næste bestyrelsesmøde.
Vedr. henvendelser ang. flexmedlemmers/hverdagsmedlemmer manglende mulighed for at deltage i Regionsgolfen. Formanden opfordrede flexmedlemmerne til at blive fuldtidsmedlemmer, da den udgift de får ved at skulle betale greenfee til regionsmatcherne er tæt på prisen for fuldtidsmedlemsskab.
Bornholmerproblematikken: Steen Rønlev, Nexø Golfklub oplyser, at bornholmerne savner sjællænderne i puljespillet. Bornholmerklubberne må kvalificere sig til slutspillet på øen, men håber at kunne komme tilbage i puljespillet i 2017. Bornholmertilskuddet gælder fremadrettet udelukkende til broafgiften.
Koordinatorerne bedes være opmærksomme på, at Regions- og Landsfinalerne altid spilles fra fredag til og med søndag i uge 37 og uge 38. Klubberne kan lægge deres klubmesterskaber som det passer dem, så der behøver ikke at være et sammenfald af datoer mellem regionsgolfens finaledage og klubmesterskaberne.

Dirigent Niels Blok…………………………………………………. Referent Susanne Munthe.

 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.