header_top

Arkiv 2015 - Tidligere Nyheder - Øst

Udskriv

6. oktober 2014

Årsmødereferat fra Midtgolf 2014:

Dagsorden:

Valg af dirigent - Niels Blok, Furesø Golf Klub valgt.
Dirigenten konstaterer, at Årsmødet er lovligt indkaldt.
Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning. Godkendt med applaus.
Forslag fra årsmødet: Årsmøde afholdes 1. søndag i oktober.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og godkendelse af kommende budget. Årsregnskab og budget godkendt.

Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af turneringsbetingelserne, således at der er ens handicap for damer og herrer til sæson 2015 jvf. EGA systemet i ABCD rækkerne..
A-rækken min   4,5              nuværende min. 4,5
B-rækken min. 11,5             nuværende min. 13 for damer og 10,5 for herrer
C-rækken min. 18,5             nuværende min. 20 for damer og 16,5 for herrer
D-rækken min. 26,5             nuværende min. 27 for damer og 22,5 for herrer
Årsmødet godkender ovennævnte ændring, som får virkning til sæson 2015

I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er under handicapgrænsen. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilrunden, og går ned i handicap under slutspilrunden har lov til fortsat at spille med på holdet. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges. Årsmødet godkender dette.

Nedenstående udskrives af turneringsbetingelserne:
Kvalifikationsspillere i DGU regi sidestilles med Senior-A rækken. Vedtaget.

Der oprettes en SC-række ligesom i Vest. Her kan klubben tilmelde op til 2 hold ligesom i VC-rækken. Vedtaget.

Forslag fra klubber:
 
Greve Golfklub:
 1. Deltagende klubber skal tilbyde gratis træningsbolde i forbindelse med afvikling af matcher.
 2. Deltagende klubber skal tilbyde prøverunder til max. Kr. 100,- pr. deltager.
 3. Fjerner reglen om, at man ikke må benytte Caddie.
Årsmødet nedstemte samtlige 3 forslag. 

Hjortespring:
Hjemmeklubberne skal vælge, om man skal gå ud i 2 – eller 4-bolde: Forslaget blev ikke vedtaget.


Furesø Golf Klub:
Under afsnit Turneringens gennemførelse sidste punktum:
"Benyttes en ulovlig spiller taber holdet – udover den konkrete match (single/foursome) – alle matcher som berøres jf. bestemmelser om holdopstilling/opstillingsrækkefølge med maximale cifre”. 
Ændres til:
”Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet 0 – 11, og alle singler og foursome med maximale cifre”. Forslaget blev vedtaget.

Harekær Golf Klub:
En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
En spiller kan kun deltage på ét VC hold såfremt klubben deltager med 2 VC hold.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.
Note: Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker. Kvalifikationsspillere i DGU regi sidestilles med Senior-A rækken.
Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.

Erstattes med
 
For spillere i senior rækkerne gælder:
En spiller, der har deltaget på et senior divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når senior divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder, at når en spiller har spillet på et højere rangerende senior hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
En spiller kan kun deltage på ét SB hold såfremt klubben deltager med 2 SB hold.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for seniorer, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne og veteran rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne samt Danmarksturnering og Veterandivisioner i DGU regi.
 
For spillere i veteran rækkerne gælder:
En spiller, der har deltaget på et veteran divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når veteran divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder, at når en spiller har spillet på et højere rangerende veteran hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
En spiller kan kun deltage på ét VC hold såfremt klubben deltager med 2 VC hold.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne og senior rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne samt Danmarksturnering og Seniordivisioner i DGU regi. Forslaget blev ikke vedtaget.

I afsnittet ”Slutspillet” udgår følgende tekst:
Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher. Ikke vedtaget.

I afsnittet ”Slutspillet” erstattes følgende tekst:
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene. Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher.
Erstattes med
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe. Ikke vedtaget.

Valg til bestyrelsen:

 1. John Munthe, formand. Genvalgt
 2. Jim Christensen, matchleder. Genvalgt
 3. Kjeld Andreasen, suppleant. Genvalgt
 4. Peter Havsten, revisor. Genvalgt

Eventuelt: 
Man opfordrede koordinatorerne til at give matchplanlægger Piet Beke besked, såfremt man grundet et jubilæumsarrangement eller lignende ønsker denne festeuge friholdt for matcher.
 
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og ønskede alle en god hjemfart.


Niels Blok – dirigent                                                                Susanne Munthe - referent 

 


Årsmødereferat fra Frederikssund 2013 
 
Dagens program: 
 
09:00 – morgenbuffet i klubhuset
10:00 – 9 hullers match
13:00 – frokost
14:00 – årsmøde
 
Dagsorden skal omfatte:
 
Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Niels Blok, Furesø. VALGT.
 
Bestyrelsens beretning herunder turneringsberetningen. GODKENDT.
 
Velkommen til årsmødet, hvor 25 klubber har tilmeldt sig.
Der er spillet 1092 matcher, 363 hold har deltaget fra 57 klubber og 42 klubber havde ét eller flere hold i slutspillet.
Vi har desværre oplevet et stigende antal protester – i mange tilfælde fordi man ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i turneringsbetingelserne. Bestyrelsen har derfor besluttet at genindføre, at protestbeløbet på 500 kr. skal følge med protesten. I tilfælde af medhold i protesten tilbagebetales beløbet naturligvis.
Efter turneringsstart har 10 hold trukket sig. Det er hamrende ærgerligt for matchplanlæggerne og i særdeleshed for de tilbageværende hold i puljen. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til få klarlagt hjemme i klubberne, om der er spillere til de hold, som tilmeldes.
Vi har i år oplevet, at en klub med flere hold i veteranrækkerne har trukket det øverste hold. Dette er ikke rimeligt, så vi indskriver igen i betingelserne, at det altid vil være det lavest rangerende hold, der evt. skal trækkes.
Tidligere tiders kutyme i forbindelse med spillere, der er kommet under handicapgrænserne i ABCD rækkerne og som har spillet på holdet i sidste puljematch, har vi efter protest og samråd med DGU måttet ændre. Derfor har bestyrelsen et forslag om dette til behandling senere.
Vi har stadig ikke fundet den fornuftige løsning ang. Bornholmerklubberne, hvorfor denne er sat til debat under forslag fra bestyrelsen.
Og så til noget mere positivt: En del koordinatorer er begyndt at byde fremmede hold velkommen og hjælpe med evt. praktiske ting i forbindelse med slutspilmatcherne. Det har glædet bestyrelsen og vi håber, at denne handlemåde vil brede sig.
DGU har efter henvendelse fra Regionsgolfen accepteret at oprette en 2. veterandivision. Det medfører, at vi skal oprykke 6 hold fra Veteran Elite rækken. Ændringerne medfører mange ”tvangsoprykninger” fra de øvrige veteranrækker. Alt andet lige mener vi, at det vil give større jævnbyrdighed i de forskellige veteranrækker, fordi de dygtigere spillere er i DGU’s divisioner.
Senest i uge 41 vil alle koordinatorer modtage mail, som beskriver i hvilke Veteran- og Senior-rækker, klubben næste år skal tilmelde sig. Derudover kan klubberne altid tilmelde hold i A, B, C, D, Senior B og Veteran C. I veteran C stadig op til 2 hold.
Sjællandsfinalebanerne i Veteran- og Seniorrækkerne er på plads i 2014. Der er Sjællandsfinaler fredag den 12. september for Veteraner og lørdag den 13. sept. for Seniorer på Kalundborgs bane. Landsfinalerne spilles på Sydsjælland fredag den 19. september for Veteraner og for Seniorer lørdag den 20. sept.
A, B, C og D rækkerne er endnu ikke på plads, men vi forventer snart at kunne udmelde finalebanerne som spilles søndag den 14. september og søndag den 21. sept.
Nogle enkelte klubkoordinatorer er desværre dette mere af navn end af gavn. I år oplevede vi, at et finalehold ikke havde fået bestyrelsens informationer, og derfor kun nåede frem i allersidste øjeblik. Klubkoordinatoren havde ganske enkelt ikke videresent bestyrelsens mail til holdet. Det var ikke en rar oplevelse, fordi det gav lidt dårlig stemning på en dag, som alle burde være stolte over at være nået frem til. Vi har drøftet med Vestkredsene, hvordan vi kan få alle koordinatorer til at engagere sig optimalt. For at deltage i regionsgolfen er det som bekendt et krav, at klubben udpeger en koordinator. Det kan naturligvis medføre, at en meget lidt interesseret klubkoordinator bliver presset til jobbet, idet konsekvensen ellers er, at klubben ikke kan deltage. Bestyrelsen mener, at klubkoordinatorerne skal udpeges hjemme af deres egen klubs bestyrelse – så kan vi håbe på, at en engageret person ønsker jobbet.
GOLFexpertens sponsorat udløber efter 2014, og for nuværende ved vi ikke, hvordan sponsor agerer fremadrettet. Vi er i god dialog med ejer Kim Johansen, så vi kan håbe på en fortsættelse i en eller anden form. Men kender I én med en stor ”pakke”, må I meget gerne tage kontakt med bestyrelsen. For sæson 2014 indstiller bestyrelsen, at tilmeldingsgebyret forbliver uændret på 500 kr./ hold.
Referatet fra årsmødet bliver lagt på hjemmesiden straks i næste uge. 14. oktober vil hjemmesidens sæson blive arkiveret og den 15. oktober, - vil tilmeldingsknappen blive aktiveret. Tilmeldingsfristen til sæson 2014 udløber 1. december 2013.
Til slut skulle jeg sige fra kassereren, at det vil lette regnskabsmæssigt, at tilmelding af hold og betaling gøres samtidigt. Det appellerer vi til bliver gjort.
 
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. GODKENDT.
Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse. GODKENDT.
 

 

 

    
 
 
Indtægter
2012/13
2011/12
2012/13
2013/14
Deltagergebyr
181.500
169.500
     170.000
     170.000
Sponsortilskud
15.062
14.836
14.000
14.000
Renteindtægter
0
147
              100
              450
Bro bizz køb retur
400
 
 
 
Tilgodehavende indbetalt
 
1.120
 
 
Afmeldingsgebyr
5.000
2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indtægter i alt
201.962
     187.603
     184.100
     184.450
Udgifter
 
 
 
 
Regionsfinale
15.517
9.227
        15.000
        16.000
Landsfinale
15.037
        14.687
        15.000
        16.000
Administration
7.402
          3.355
          6.000
          8.000
Årsmøde 2012
17.413
          8.920
        12.000
        16.000
Mødeudgifter
19.560
        31.513
        30.000
        25.000
Repræsentation og gaver
10.802
        12.184
        12.000
        12.000
Rejse og kørselsudgifter
25.095
        35.261
        38.000
        35.000
Rejsetilskud - Bornholm/Sjælland
15.000
        27.000
        20.000
          5.000
Gebyrer
170
              509
              300
0                   
IT & hjemmeside
27.083
        24.950
        25.000
        27.000
Sponsorarbejde & PR
0
          6.296
 
 
Greenfee
10.543
          9.820
        10.000
        11.000
Kurser
 
 
 
12.000
Udgifter i alt i alt
163.623
     183.722
     183.300
     183.000
Driftsresultat
38.339
          3.881
800
1.450
Status
Saldo primo
32.097
Driftsresultat
38.339
Saldo ultimo
70.436
Note1: Rejse- og kørselsudg: 30. sept.
ØST
14.351
ØST - VEST
8.297
DGU
2.446
25.095
 
Revisor Peter Havsteen
Kasserer Susanne Munthe

 

 

 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
 
"I slutspillet har spillere, der har deltaget i deres klubs sidste kamp i indledende runde med korrekt EGA- handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er udenfor handicapgrænsen.
Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges."                                                        
Ændres til:
"I slutspillet har spillere, der har deltaget i deres klubs sidste kamp i indledende runde, lov til at spille i slutspillet, også selv om EGA-handicappet nu er udenfor handicapgrænsen.
Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges."
Ændring VEDTAGET – ingen stemmer imod og ingen stemmer hverken for eller imod.
 
Divisionsspillere kan uden begrænsninger deltage i både pulje- såvel som slutspil i ABCD-rækkerne.
VEDTAGET – 2 STEMMER IMOD.
For damer sænkes min. EGA-handicapgrænsen fra 6 til 4,5
VEDTAGET.
Bornholmerklubberne spiller puljespil på Bornholm og puljevinderne kvalificerer sig til slutspillet.
VEDTAGET - 1 STEMME HVERKEN FOR ELLER IMOD.
Veteraner i puljer, der giver længere afstande – ”nye” modstandere.
VEDTAGET.
Forslag fra klubber.
Albertslund Golfklub fremsender nedenstående forslag til behandling på årsmødet 2013.
Vi vil gerne foreslå at der indføres en rækkeinddeling for Veteraner.
Vi foreslår den samme inddeling som i A, B, C og D rækkerne hos herrerne.
 
Rækkeinddeling
 
Dame- og herrerække defineres ved EGA-handicap         Damer                 Herrer
 
VE-række                                                                  min.       4,5            min.    4,5
VA-række                                                                  min.     13,0            min.   10,5
VB-række                                                                  min.     20,0.           min.   16,5
VC-række                                                                  min.     27,0            min.   22,5
 
Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølende uge.
På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.
 
FORKASTET – 13 IMOD, 5 FOR OG 1 HVERKEN FOR ELLER IMOD
 
Valg til bestyrelsen:
 
Næstformand Leo Christensen villig til genvalg. GENVALGT.
Kasserer og sekretær Susanne Munthe villig til genvalg. GENVALGT.
Aage Petersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Piet Beke, Halsted Kloster.
PIET BEKE VALGT.
suppleant: Lars Remvig ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Kjeld Andreasen, Sorø.
KJELD ANDREASEN VALGT.
revisor: Peter Havsteen, Kokkedal villig til genvalg.
PETER HAVSTEEN GENVALGT.
Eventuelt:
 
Formanden takkede Helge Jensen CGC GC for sit mangeårige virke som super engageret koordinator.
 
Susanne Munthe       Niels Blok
     Referent                Dirigent

 

Kære Regionsgolfere i Øst.

Bestyrelsens beretning, regnskab, budget ligger dags dato på hjemmesiden.
Forslag fra bestyrelse og klubber har været at læse betids i forhold til vore vedtægter
Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt årsmøde lørdag den 4. oktober på Midtgolf.
På gensyn
På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand
Regionsgolf Øst
 


Kære landsfinaledeltagere.

De 3 bestyrelser i Regionsgolf  Danmark har fået et tilbud til landsfinalerne, som vi har sagt tak for og som kommer alle vore landsfinaledeltagere til gode.

1. præmie til alle landsmestre.
På Gut Apeldör: En overnatning med morgenmad og to runder golf for 1 person.


2. præmie til alle ”runner-up”.
På Gut Uhlenhorst: To runder golf, to på hinanden følgende dage. 2 retters menu den første dag i klubhuset for 1 person. (ingen overnatning)
 
Hole-in-one præmie: Den første hole-in-one på hver af de tre landsfinaledage udløser et 6 dages ophold inklusiv halvpension samt 4 dages greenfee for 1 person på Hotel Tyrol, St. Johann, Østrig


Gavekortene er gyldige hele 2015

På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand

 


Kære koordinatorer.

Puljespillet er afsluttet og hjertelig tillykke til puljevinderne.

Slutspillet:

Førstnævnte hold i slutspilmatcherne er ”hjemmehold”.

Det betyder, at ”hjemmeholdet” har ansvaret for, at det praktiske fungerer i den

neutrale klub – restaurant, etc.

Det er ligeledes kun ”hjemmeklubben”, der kan taste resultatet på hjemmesiden. Husk

at taste resultatet senest 24 timer efter matchens afvikling.

Bestyrelsen ønsker alle hold en god slutspilrunde og ser frem til regionsfinalerne på

Harekær for A-, B-, C- og D holdene og i Kalundborg for senior- og veteranholdene.

På bestyrelsens vegne

John Munthe

 

 16. maj 2014

Afstandsmåler er dags dato revideret :

I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som måler afstande.
 
På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand

 

17. december 2012
 
Kære Øst- regionsgolfere.
 
 • Tilmeldingerne til 2013 er i hus, og vi går i gang med at udfærdige spilleplanen for 2013 og forventer at kunne lægge denne på hjemmesiden primo januar.

 • Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og vi ser frem til en spændende 2013 sæson.
 
Bestyrelsen
v/ John Munthe

 

29. april 2012

Kære regionsgolfere.
Årets turnering er påbegyndt og bestyrelsen ønsker alle deltagere en god sæson.

Som I måske har bemærket vil GOLFBLADET dække regionsgolfen, så hvis I har historier eller billeder vil journalist Morten Buckhøj meget gerne høre fra jer via sin e-mail adresse: morten@mag-media.dk

 

Lidt praktisk info:

Alle spørgsmål angående turneringsbetingelser og turneringsafviklingen skal sendes til matchleder Jim Christensen: zrt@mail.dk
Alle ønsker om flytninger skal sendes til John Munthe: munthe.john@gmail.com 
 

Husk at indberette matchresultat senest første hverdag i efterfølgende uge.

 

På bestyrelsens vegne

John Munthe

Til alle regionsgolfere.

10. april 2012

Skærtorsdag døde Ib Andersen. Ibs hjerte bankede for klubgolferen, og det var derfor naturligt for Ib at engagere sig både i hjemklubben Sorø som i regionsgolfen.

Igennem en mere end 20 årig periode arbejdede Ib som bestyrelsesmedlem, næstformand, formand og her til sidst som kasserer for region ØST.

Bestyrelsen og klubgolferen har mistet en sand gentleman og jeg en god ven.

ÆRET VÆRE IBs MINDE.

John Munthe, formand


6. april 2012

Kære koordinatorer.

 
Køreplan for sæson 2012:
 
 1. Tilmeldingsformularen, som ligger på hjemmesiden, fremsendes senest 1. december.
 2. Betaling følger tilmeldingen, men skal senest betales 1. december.
 3. Puljerne udarbejdes primo december.
 4. Matchprogrammet med ugenr. lægges på hjemmesiden ultimo december.
 5. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet matchdatoer og tid.

 6. Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret matchdag og tid. Det aftales indbyrdes. Og mail sendes til formanden.

 7. Den 2. april er matchprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning.
 
Bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson i 2012.
De bedste hilsener
Bestyrelsen
v/ John Munthe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11. september 2011

Kære koordinatorer.

Invitation og tilmelding til årsmødet den 29. oktober er aktiveret og ligger på

hjemmesidens menupunkt: " Invitation og tilmelding til årsmødet 2011"

Bestyrelsen ser frem til at se mange af jer.

mvh

Bestyrelsen

v/ John Munthe

NB: Sidste frist for tilmelding er FREDAG den 14. oktober

____________________________________________________________________________

 

28. marts 2011

Kære koordinatorer.

DGU's repræsentantskab vedtog 26. marts, at hverdagsmedlemmer er
Flex-medlemmer. Konsekvensen er derfor, at hverdagsmedlemmer ikke kan
deltage i regionsgolfen, idet bestyrelserne i både Vest- og Østkredsen
finder det hensigtmæssigt, at vi spiller med samme regelsæt som DGU,
specielt fordi vi har oprykning til DGU's senior- og veterandivision
og fordi nogle klubber ikke tillader flexmedlemmer på deres bane.

mvh

bestyrelsen v/ John Munthe


10.marts 2011

Kære koordinatorer.

 • Jeg vil bede alle koordinatorer/holdkaptajner om at give deres pulje(r) et grundigt check. Skulle der være uhensigtsmæssigheder i puljeprogrammet, kan hjemmeklubberne sende en mail og bede om nye dage/tider, såfremt det sker senest den 31. marts. Hvis I vil ændre matchprogrammet, bør I se på hele puljens program, så en eventuel flytning er til det bedre og ikke til det værre.

 • 1. april er spilleplanen officiel og ændringer i spilleplanen kan herefter kun ske såfremt begge hold er indforstået i en eventuel flytning.


Med ønsket om en god og givende sæson

de bedste hilsener bestyrelsen

v / John Munthe


 

23. januar 2011

 • Nedenstående er d.d. sendt i mail til alle koordinatorer i Regionsgolf-Øst
 • Uddrag fra DGU ang. flexmedlemmer:
 • ”Fleksmedlemmer kan ikke deltage i DGU turneringer (hverken for hold eller individuelle) og har ikke ret til at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee, med mindre den enkelte klub har tilladt det”.
 • Bestyrelserne i både ØST- og VESTkredsen har derfor ændret turneringsbetingelserne på landsplan fordi, hverdagsmedlemmer også er flexmedlemmer.
 • Klubkoordinatorerne i ØST har tillige modtaget en mere uddybende forklaring og mulige løsning på problemet, så det er muligt for hverdagsmedlemmer at deltage i regionsgolfen. Kontakt din klubkoordinator for yderligere information.
 • mvh
 • bestyrelsen
 • v/ John Munthe

 

4.januar 2011

Til orientering.

 • Alle koordinatorer har d.d. modtaget mail, hvor bestyrelsen beder hjemmeklubberne om snarest at indtaste datoer og tider for hjemmekampene, dog senest inden 26. februar.
 •  
 • Slutspilplanlægger Leo Christensen tager snarest kontakt med klubberne for at fastlægge baner og datoer.

mvh

bestyrelsen

v/John Munthe


 

30. december 2010

Kære regionsgolfere.

 • Spilleplanen ligger på hjemmesiden og klubkoordinatorerne vil straks i det nye år få konkrete anvisninger mht indtastning af spilledato.
 • Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og ser frem til en ny golfsæson.

mvh

bestyrelsen

v/ John Munthe


23. januar 2011

Nedenstående er d.d. sendt i mail til alle koordinatorer i Regionsgolf-Øst

 • Uddrag fra DGU ang. flexmedlemmer:
 • ”Fleksmedlemmer kan ikke deltage i DGU turneringer (hverken for hold eller individuelle) og har ikke ret til at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee, med mindre den enkelte klub har tilladt det”.
 • Det medfører, at spillende hverdagsmedlemmer på landsbasis ikke kan deltage i regionsgolfen fordi de også kategoriseres som flexmedlemmer, og vi har måttet ændre vore turneringsbetingelser.
 • Koordinatorerne har tillige modtaget bestyrelsens mere uddybende forklaring og mulige løsning på problemet, så kontakt din klubkoordinator, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

mvh

bestyrelsen

v/ John Munthe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære koordinatorer.
 
Årsmøde referatet 2011 ligger dags dato på hjemmesiden.
 
 • Køreplan for sæson 2012:
 1. Tilmeldingsformularen, som ligger på hjemmesiden, fremsendes senest 1. december.
 2. Betaling følger tilmeldingen, men skal senest betales 1. december.
 3. Puljerne udarbejdes primo december.
 4. Matchprogrammet med ugenr. lægges på hjemmesiden ultimo december.
 5. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet matchdatoer og tid.
 6. Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret matchdag og tid. Det aftales indbyrdes.
 7. Den 2. april er matchprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning.
 
Bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson 2012.
De bedste hilsener
Bestyrelsen
v/ John Munthe
 
_________________________________________________________________________________________-
 
 

  

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.