header_top

Arkiv 2015 - Vedtægter - Øst

Udskriv 

Vedtægter

for holdturneringen i REGIONSGOLF-DANMARK – ØST

§ 1. Navn og område

Stk. 1. Holdturneringens navn er REGIONSGOLF- DANMARK – ØST.

 

Stk. 2. Holdturneringen er for alle klubber under Dansk Golf Union øst for Storebælt, hvor golfklubberne kan tilmelde hold bestående af spillere i A-, B-, C- og D-rækken, samt Senior- og Veteranrækker, som opfylder Dansk Golf Unions alderskriterier for, at de kan deltage i henholdsvis en regional turnering for Seniorer og en regional turnering for Veteraner.

§ 2. Formål

Stk. 1. Holdturneringens formål er at fremme glæden ved golfspillet hos breddegolf udøvere og at give deltagerne mulighed for at repræsentere klubben på et rimeligt konkurrenceniveau.

 

Holdturneringens formål er endvidere at spille efter turneringsbetingelser, som er landsdækkende for alle rækker således, at der kan afholdes landsfinaler. Vinderne af SA- og VE-rækken oprykkes til DGU’s divisioner ligesom de lavest placerede SA- og VE-hold under DGU rykker ned i henholdsvis SA- og VE-rækken.

 

Udarbejdelsen af bl.a. turneringsbetingelserne til holdturneringens gennemføres derfor i samarbejde med golfklubberne vest for Storebælt repræsenteret ved turnerings­ledelsen i Region Vest.

 

Bestyrelsen modtager og indsamler erfaringer fra deltagende spillere og klubber i forbindelse med turneringens afholdelse, som drøftes på bestyrelsesmøder, på årsmødet og med Region Vest for løbende at forbedre turneringens rammer og dens afholdelse.

 

Stk. 2. Holdturneringen har sammen med Region Vest en fælles sponsor, som således støtter den landsdækkende turnering. Sponsoratet har bl.a. bestået i at levere bespisning og præmier til regions- og landsfinaler.

 

Turneringsledelsen vil arbejde på at bibeholde og udbygge samarbejdet med sponsor, således at bl.a. klubbernes tilmeldingsgebyr til holdturneringen kan holdes nede på et acceptabelt niveau.

§ 3. Deltagende klubber

Stk. 1. Efter årets holdturnering, der afsluttes med regionsfinaler og landsfinaler i september, kan golfklubberne under Dansk Golf Union øst for Storebælt tilmelde sig næste års turnering i de forskellige rækker, som deres hold har kvalificeret sig til i årets turnering, i henhold til turnerings­betingelserne for holdturneringen.

 

For A-, B-, C-, D-, SC- og VC-rækken’s vedkommende tilmelder golfklubberne sig år for år.

 

Stk. 2. De deltagende golfklubber indbetaler et tilmeldingsgebyr for hvert hold de tilmelder til turneringen.

§ 4. Turneringens afvikling

Stk. 1. Turneringsledelsen fastlægger turneringsbetingelserne i samarbejde med turneringsledelsen i Region Vest og offentliggør disse inden turneringens start, hvor de kan findes på turneringens hjemmeside www.REGIONSGOLF-DANMARK.dk, som er hjemmesidens navn indtil holdturneringen evt. får en anden sponsor.

 

Turneringen er opbygget i et antal puljer, som er bestemt af antallet af tilmeldte hold.

 

I henhold til turneringsbetingelserne er der i Seniorrækken tre rækker bestående af Senior A (SA), Senior B (SB)  og Senior C (SC). Ved oprykning kvalificerer klubben sig til deltagelse i SA- og SB rækken.

 

Ligeledes i henhold til turneringsbetingelserne er der fire rækker i Veteranrækken bestående af Veteran Elite, Veteran A, Veteran B og Veteran C, som er opbygget efter samme principper som i Seniorrækkerne. Ved oprykning kvalificerer klubben sig til deltagelse i VE-, VA- og VB rækken.

 

Op - og nedrykning efter årets turnering i Senior- og Veteranrækken fremgår af turnerings­betingelserne.

§ 5. Ledelse

Stk. 1. Holdturneringens ledelse består af en bestyrelse valgt på årsmødet.

 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer, næstformand og ét bestyrelses­medlem er på valg i ulige år.

 

Stk. 4. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor hvert år.

 

Stk. 5. Ved indtrædende vakance for formanden indtræder næstformanden og fungerer indtil kommende årsmøde.

 

Stk. 6. Formanden repræsenterer Regionsgolf-Danmark - Øst.

§ 6. Turneringskomiteen

Stk. 1. Turneringskomiteen består af 3 medlemmer af bestyrelsen (pt. formand, slutspilplanlægger og matchleder), som behandler indkommende protester.

 

Stk. 2. Ved indtrædende vakance kan turneringskomiteen supplere sig blandt medlem­merne af golfklubberne øst for Storebælt, der er medlem af Dansk Golf Union, indtil førstkommende årsmøde.

§ 7. Årsmødet

Stk. 1. Årsmødet afholdes hvert år første lørdag i oktober. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden, hvor indkommende forslag lægges senest en uge før årsmødet. Regnskab og budget lægges på hjemmesiden snarest muligt efter regnskabsårets afslutning.

 

Stk. 2. Dagsorden skal omfatte:

·         Valg af dirigent

·         Bestyrelsens beretning

·         Turneringsberetning ved matchleder

·         Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

·         Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse

·         Indkomne forslag

·         Valg til

o        bestyrelsen

o        suppleant

o        revisor

·         Eventuelt

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt fremsendes til formandens mailadresse senest første lørdag i september.

 

Stk. 4. Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Hver fremmødt klub har én stemme.

 

Stk. 5. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af deltagende golfklubber i holdturneringen ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

Indkaldelse sker via hjemmesiden og mail til koordinatorer i hver klub med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

 

Stk. 6. Der udarbejdes referat fra årsmøder. Referatet lægges på hjemmesiden.

§ 8. Økonomi

Stk. 1. Til holdturneringens aktiviteter og drift anvendes tilmeldingsgebyret fra deltagende golfklubber.

 

Stk. 2. Bestyrelsen foreslår tilmeldingsgebyret jvf. § 3, stk. 2.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der varetages af kassereren. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af den valgte revisor inden årsmødet.

 

Stk. 4. Regnskabsåret går fra 1. oktober i den netop afholdte turneringsrunde til 30. september i det efterfølgende år.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag til ændringer i holdturneringens vedtægter skal behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Nedlæggelse af Regionsgolf-Danmark - Øst.

Stk. 1. Såfremt bestyrelsen ønsker at nedlægge Regionsgolf-Danmark - Øst, skal forslaget om nedlæggelse behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 2. Ved nedlæggelse tilfalder Regionsgolf-Danmark – Øst’s midler DGU.

 

Ovenstående er vedtaget på årsmødet i Køge den 31. oktober 2009 og godkendt til ikrafttræden den 1. november 2009. Vedtægter er tilrettet efter årsmødet 2012 i Næstved.

  

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.